Повик за волонтери

Повик за волонтери

Локален избор 2017

Импакт – Институт за истражување отвара повик за волонтери за проектот ‘Локален избор 2017’ поддржaн од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје. Проектот ќе се спроведува во пет општини:

  • Општина Аеродром
  • Општина Чаир
  • Општина Струмица
  • Општина Струга
  • Општина Росоман

Волонтерите ќе асистираат при промоција на проектот и на онлајн алатката која ќе биде развиена за информирање на граѓаните и за да им овозможи на гласачите да ги споредат своите позиции со позициите на кандидатите и партиите кои ќе учествуваат на престојните локални избори.

Волонтерите треба да бидат жители во наведените општини на возраст од 18-25 год., да имаат интерес за комуницирање со нивните сограѓани за важноста на информиран избор, и да знаат да користат компјутер и таблет.

Обврската на волонтерите ќе трае еден ден, односно четири часа за време на промоциите кои ќе се одржат последната недела од Септември. Импакт ќе покрие освежување и патни трошоци за сите волонтери.

Се моли секој заинтересиран/а волонтер/ка да прати свое CV до lura@impact.org.mk  најдоцна до 17 Септември 2017.

Thirrje për vullnetarë

Zgjedhje lokale 2017

Impakt- Instituti për hulumtime hap thirrje për aplikim për vullnetarë për projektin “Zghedhje lokale 2017” i mbēshtetur nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës në Shkup. Projekti do të zbatohet në pesë komuna:

  • Komunën e Aerodromit
  • Komunën e Çairit
  • Komunën e Strumicēs
  • Komunën e Strugēs
  • Komunën e Rosomanit

Vullnetarët duhet të ndihmojnë në promovimin e projektit dhe të veglës online që do të zhvillohet për informimin e qytetarëve dhe që u mundëson votuesve që të krahasojnë pozitat e tyre me pozitat e partive politike apo kandidatëve që do të marrin pjesē në zgjedhjet e ardhshme lokale.

Vullnetarët duhet të jenë qytetarë të komunave të rradhitura në moshë prej 18—25 vjeçare, të kenë interes që të komunikojnë me bashkëqytetarët e tyre për rëndësinë e të zgjedhurit nē mēnyrē tē informuar, dhe të dinë se si të pērdorin kompjuter apo tablet.

Detyrimi  vullnetarëve do të zgjasë një ditë, përgjatë katër orëve gjatë javës së fundit të shtatorit. Impakti do tē mundësojë pagesën e shpenzimeve të rrugës si dhe pije për të gjithë vullnetarët.

Ju lutemi të gjithë të interesuarëve/eve që të dërgojnë një CV tek adresa e e-mailit: lura@impact.org.mk  më së voni deri 17 shtator 2017.